شما و اتومبیل اتان


فرق بین گریس با پایه لیتیم و مولیبیدن

 

فرق بین گریس با پایه لیتیم و مولیبیدن

Molybdenum vs. Lithium based grease?

گریس با پایه مولیبیدن برای تحمل دماهای بالاتر مورد استفاده است مثل بیرینگ های ماشین که دمای زیاد را تحمل می کنند

مقدارباری که روی بیرینگ دوچرخه وارد می شود بسیار کم است و این بار بقدری کم است که می توان بیرینگ ها را با روغن هم روانکاری کرد . به همین دلیل بیشتر باید گریس هایی که را مورد استفاده قرار داد که خیلی سفت نباشند در برابر روانکارهایی که بخوبی روانکاری نمی کنند 

  1. The bearing loads on bikes are pretty damn low. So low in fact that most of the bearings could be lubricated with oil, except that it would spin out. For your purposes, it's more likely that you'll end up with grease that's too stiff, vs. one that doesn't lubricate well enough.

در ثانی گریس هایی که برای  روانکاری خودروها بکار می رود باید طوری طراحی شوند که تحمل درجه حرارت بالاتری را داشته باشند. در دمای عادی بویژه در روزهای سرد استفاده از این گریس ها برای دوچرخه مناسب نیست

Second that. Automotive grease may be design to be lubricating optimally at higher temperature. At regular temperatures, especially during colder days, it may not be effective enough for a bike.

شک دارم که سازندگان گریس در مورد کارآیی محصولشان مانند سازندگان شامپو گزافه گویی کنند . تعمیر و نگهداری درست دوچرخه می تواند مهمتر از نوع گریسی باشد که برای آن مورد استفاده استI suspect grease manufacturers also like to exaggerate the claims and "breakthroughs" of their product much like shampoo manufacturers. Proper maintenance of the bike will have a lot more importance than the grease (as long as it's one suitable for bikes).

موضوع متفاوت این است که گریس از سه بخش ساخته شده است .

1-      پایه گریس ( که معمولا صابون است ) که نگهدارنده بخش دوم است

2-      روغن

3-      جامد کننده

مواد افزودنی که باعث تغییر خواص اجزای گریس می شود که وقتی گریس تحت نیروهای مختلف قرار می گیرد باعث تغییر چسبندگی گریس می شود .

  1. Different things. Grease is made up three parts. First is the base (almost always a soap) that holds the second part, an oil, and makes it a solid. Third are various additives to change the behavior of the other components, provide protection if the grease is forced out of the contact surface, and to change the stickiness of the grease.

لیتیم که بعنوان صابون در گریس مورد استفاده است در بسیاری از گریس های چند منظوره مورد استفاده است ( کلسیم در گریس های ارزان مورد استفاده است . استفاده از  سدیم و باریم هم بعنوان پایه در گریس ها معمول می باشد.

Lithium is used for the soaps of many general purpose greases. (calcium is used in cheap greases. sodium and barium based greases are also common, as are mixtures)
دی اکسید مولیبیدن یک نوع افزودنی است که برای حفاظت قطعات وقتی که تحت بارهای سنگین قرار می گیرند مورد استفاده است
Molybdenum dioxide is an additive, used for protection of parts when they're loaded heavily.

هیچ دلیلی وجود ندارد که  نتوانید از گریس پایه لیتیم با همراه مولیبیدن استفاده کنید و در حقیقت این نوع گریس خیلی رایج است .
So there's no reason you can't have a lithium based grease with molybdenum, and, in fact, they're very common.

بیرینگ های دوچرخه فشار خیلی کمی را تحمل می کنند به همین جهت از هر گریسی می توان برای روانکاری آنها استفاده کرد اما همانطوریکه اشاره شد میزان این گریس خیلی کم است . گریس های NLGI شماره یک و دو برای این منظور مناسب می باشند که عددهای آن مربوط به سختی گریس در دمای اتاق است و گریس شماره دو رایج تر است . که البته باید موضوع مقاوم بودن در برابر آب را هم مورد ملاحظه قرار داد.

Bike bearing pressures are very low, so nearly anything is good enough. But, as you point out, the amount of grease used is small. I use a good quality NLGI no 2 (NLGI numbers refer to the hardness of the grease at room temperatue. No 2 is the most common grease grade), with more concern about water resistance than anything else.

در گریس های مولی که مواد افزودنی ْ آن دی سولفید مولیبیدن است در برابر فشارهای بالا مقاوم است

  1. Actually it's Molybdenum disulfide that's the high pressure additive in "Moly" greases.
    گریس های پلی اوریا رقابت شدیدی با همه انواع گریس های رایج دارند

but polyurea greases have horrible compatibility with all sorts of common grease.

..............ترجمه از محمد توکلی – 6 دیماه 1394 – khbipc

منبع :

http://www.bikeforums.net/bicycle-mechanics/637749-molybdenum-vs-lithium-based-grease.html

 


mohammad tavakoli