آزمايش وجود گاز يا هوا رد داخل سيستم خنك كننده :

آزمايش وجود گاز يا هوا رد داخل سيستم خنك كننده : <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 كار هاي زير را انجام دهيد :

تمام اتصالات لاستيكي بين سيستم خنك كننده هوا را به ان متصل كنيد .

اگر حبايهاي آب را به هنگام كار كردن موتور  مشاهده كرديد اين نشان دهنده وجود نشتي در سيتم است

روش ديگري براي مشاهده هوا در اين سيتم ، استفاده از شلينگهاي شفاف است .

 

تخليه مايعات آلوده شده از سيستم خنك كننده :

مايع خنك كننده اي را كه كثيف شده است بايد به روش زير از سيتم تخليه كرد :

1 -ابتدا مايع را تخليه كنيد :

2- مخلوطي از كالگون يا معادل ان ار با آب به نسبت : 2 اونس از تميز كننده  در يك گالون آب درست كنيد .

3- ترومو ستات  رادياتور را بر داريد و اين مخلوط را به داخل رادياتور و خنك كننده هاي روغن بريزيد تا در كل سيستم چررخش كند

4- سپس رادياتور را با محلول كالگون پر كنيد .

5- موتور را به مدت 5 دقيقه روشن كنيد .

6- سيستم خنك كننده را تخليه كنيد .

8- عمل شستشو را تكرار كنيد

8- مجددا مايع رادياتور را داخل ان بريزيد .

9- مو تور را به مدت 5 دقيقه روشن بگذاريد .

10- سيستم خنك كننده را بطور كامل تخليه كنيد .

11- ترموستات را در محل خودش نصب كنيد

12- تمام دريچه هاي تخليه را ببنديد .

رسوباتي كه در داخل رادياتور تشكيل شده است را نمي توان با محلولهاي شستشو دهنده و يا شستشوي معكوس ، از بين برد . براي اين كار بايد قسمت فوقاني رادياتور را برداشت و سپس هر يك از لوله هاي درون رادياتور را با ميله هاي فولادي و پهن كه درون انها فرو مي كنيم تميز نمائيم .

  علاوه بر عمليات گفته شده ؛  سايد اجزاي سيستم خنك كننده را هم بايد بصورت دوره اي بررسي كرد تا وضعيت كار كرد مو تور در بهترين حالت باز دهي خودش باشد . . شلينگها و در پوش رادياتور هم بايد چك شوند تا در صورتي كه اشكالي دارند تعويض گردند .

بعد از وصل كردن اتصا لات و بست ها ؛ اطمينان حاصل كنيد كه اين شلينگها و نشت بند ها به شكل مناسبي نصب شده اند و رد  راستاي درستي قرار گرفته اند آنگاه اقدام به سفت كردن بست ها ي آنان كنيد .

توجه : 

بصورت دوره اي بايد ميزان فشار موجود در سيستم خنك كننده چك ود تا اندازه آن بين 103 تا 138 كيلو پاسكال ( 15تا 20 پوند بر اينچ مربع ) باشد . هر گونه افت فشار در اين سيستم نشان دهنده وجود نشتي در آن است .

تسمه پروانه را نيز بايد در صورت لزوم چك كرد . تا اطمينان حاصل شود كه ميزان كشش آن  مناسب است . پوسته  پروانه نيز بايد كاملا چسبيده به رادياتور باشد تا از چرخش مجدد هوا جلوگيري به عمل آيد چون اين كار باعث افت بازدهي خنك كنندگي رادياتور مي شود .

هنگاميكه  سيستم خنك كننده يا روغنكاري موتور  كثيف مي شود بايد هر چه زودتر و قبل از اينكه آسيبي به مو تور وارد آيد آن را تميز كرد . يكي از اين صدمات احتمالي ، ترك برداشتن پوسته خنك كننده روغن و نشت روغن به داخل مايع خنك كننده است كه مي تواند باعث توقف كار موتو ر شود .

در اين ميان اما مخلوط شدن مايع خنك كننده با روغن روانكاري مي تواند بسيار براي مو تور مضر باشد چون لاتيلن گليكول موجود در ضد يخ  وقتي با روغن تركيب مي شود مي تواند تشكيل ماده موم مانندي را دهد كه باعث گرفتگي مجاري مو تور و وارد شدن آسيب جدي به مو تور و يا تاقانهاي آن مي شود .

بهر حال قبل  از تمام كردن شستشوي راديالتور اطمينان حاصلل كنيد كه هيچگونه نشتي در سيستم وجود ندارد .

/ 0 نظر / 19 بازدید