هر چند وقت یکبار باید آب رادیاتور را تعویض کرد ؟

Monday, September 11, 2017

هر چند وقت یکبار باید آب رادیاتور را تعویض کرد ؟

How Often Should You Replace Your Car's Radiator Fluid?

January 27, 2012

آب رادیاتورشاید حیاتی ترین بخش سیستم خنک کننده ماشین شما باشد . آب رادیاتور که حاوی ضد یخ و آب است باعث می شود که موتور ماشین خنک بماند همچنین کمک می کند که بدنه موتور در زمستان های سرد ( جاهایی چون ازنا و آذربایجان و همدان ...)که هوا ممکن است تا 30 درجه زیر صفر برسد موقعی که ماشین در پارکینگ متوقف شده ؛ سیلندر ماشین یخ نزند و ترک برندارد.

The radiator fluid is perhaps the most vital part of your car's cooling system. The radiator fluid, or antifreeze coolant, is the liquid mixture of antifreeze and water that runs throughout your car's cooling system and helps keep your car engine cool while running. It also helps to keep the engine block from freezing in extreme cold temperatures when the vehicle is parked.

Periodically Change Your Car's Radiator Fluid

تغویض دوره ای آب رادیاتور

شما باید بطور دوره ای  آب رادیاتور را عوض کنید تا موتور ماشین شما خنک ودر بهترین حالت باقی بماند. در طی زمان مواد آلاینده باعث اسیدی شدن آب رادیاتور می شود و وقتی این اتفاق رخ می دهد آب رادیاتور موثر بودنش را ازدست می دهد و در این موارد لازم است تعویض شود.

You should periodically change the radiator fluid in your vehicle to help your car's cooling system function at its best. Over time, dirt and other contaminants can build up in the fluid, or it may become acidic. When this occurs, the radiator fluid is much less effective and should be changed.

بسیاری از سازندگان خودرو توصیه می کنند که آب رادیاتور ماشین را باید هر 24 هزار مایل تا 36 هزار مایل ( عر 38 هزار کیلومتر  تا  57 هزار کیلومتر یا هر 24 نا تا 36 ماه یکبار تعویض نمود. اما عادت های رانندگی شماست که تعیین کننده دفعات تعویض آب رادیاتور است . مثلا ممکن است لازم باشد که هر 12 تا 15 هزار مایل ( 19 هزار تا 24 هزار کیلومتر ) یکبار آب رادیاتور راعوض کنیم

Most car manufacturers recommend that you change the radiator fluid in your vehicle every 24,000 to 36,000 miles, or every 24 to 36 months. However, your personal driving habits will also determine the frequency of needed radiator fluid changes. If you drive your vehicle in extreme extremely hot temperatures often, you may want to consider changing the fluid once a year or every 12,000 to 15,000 miles.

Changing Out Your Car's Radiator Fluid عوض کردن آب رادیاتور

 

تعویض آب رادیاتور ماشین فرآیندی ساده است که شامل باز کردن پیچ تخلیه در زیر رادیاتور است بعد از بازگردن پیچ تخلیه بگذارید همه آب قدیمی خالی شود و سپس آنر ا با آب جدید + ضد یخ پر کنید. اما شستشوی رادیاتور و بدنه موتور قبل از اینکه آب تازه بریزید فکر بهتری است چو.ن باعث می شود رسوب و موادی که باعث کثیفی رادیاتور و بدنه موتور شده اند تمیز شوند .

وقتی دارید آب رادیاتور را عوض می کنید هیچگاه همان آب کهنه را مجددا در رادیاتور در محیط تخلیه نکنید بلکه این آب را به مراکزی که آب را بازیافت می کنند بفرستید تا بدرستی دفع شوند ( چون یکی از آلاینده های محیط زیست همین آب رادیاتورهای کهنه است )

Changing the radiator fluid in your vehicle is a straightforward process that involves removing the drain plug from the bottom of your radiator, allowing the fluid to drain and then refilling the radiator with new antifreeze and water. However, flushing the radiator and cooling system before refilling it is also a good idea to help remove dirt and other contaminants that are not easily drained. When changing out the radiator fluid in your vehicle, you should never pour the old fluid down the drain. You should always take the old radiator fluid to a recycling center to ensure proper disposal.

 

Related Questions and Answers پرسش های مرتبط

Where is the Radiator Coolant Reservoir Located? مخزن آب ذخیره رادیاتور کجا قرار گرفته است ؟

محل قرار گیری مخزن آب رادیاتور در ماشین های مختلف فرق می کند این مخزن برای سرریز آب رادیاتور است چون وقتی سیستم داغ می شود آب منبسط شده و اضافه آن از طریق درپوش بالای رادیاتور  وارد این مخزن می شود  و وقتی سیستم سرد است و با کمبود آب مواجه می شود آب را از این مخزن به درون رادیاتور می مکد . این مخزن از طریق لوله ای به رادیاتور متصل است . معمولا مخزن از پلاستیک های شفاف درست می شود که میزان آب موجود در آن قابل دیدن باشد اگر نتوانستید محل ان را پیدا کنید به دفترچه راهنمای ماشین مراجعه کنید ( معمولا جایی زیر کاپوت و نزدیک رادیاتور است اگر شلینگ های خروجی از رادیاتور را دنبال کنید محل این مخزن را پیدا می کنید که خیلی شبیه مخزن شیشه شور برف پا کن های ماشین است )

The location of the radiator coolant reservoir varies depending on the vehicle. The reservoir is the storage tank for excess coolant. As the system heats up, coolant is forced out through the pressure cap on the radiator. This excess fluid runs into the storage tank. When the system cools down, the decreased pressure will suck coolant back into the radiator. The reservoir tank is attached to the engine and radiator by hoses. You can usually find the tank by following the hose coming out of the radiator. It will be a transparent plastic tank and you can see the coolant inside. If you can still not locate it, check your owners manual.

Where is the Engine Coolant Drain Plug Located? پیچ تخلیه آب رادیاتور کجاست ؟

پیچ تخلیه رادیاتور بستگی به نوع ماشین دارد در اغلب ماشین ها  گر شما روبروی رادیاتور بایستید این پیچ در زیر سمت چپ رادیاتور قرار دارد .اگر زیر ماشین دراز بکشید می توانید این پیچ را ببینید . این پیچ ها معمولا از نوع خروسکی هستنند که با دست باز می شوند و نیاز به آچار ندارند قبل از تخلیه آب رادیاتور ظرفی را زیر آن قرار دهید که به اطراف نریزد . در اغلب ماشین ها بین 3 تا 4 دقیقه طول می کشد که آب رادیاتور بطور کامل تخلیه شود

The engine coolant drain plug location will vary depending on your vehicle. In the majority of cars, it is located under the car on the left hand side if you are facing the hood. If you are lying under the car and facing the front bumper, you should be able to see the drain plug. It is normally a butterfly screw that can be unscrewed by hand. If you are draining and flushing your radiator, make sure you have a bucket underneath the plug before unscrewing it. In most cases, it will take between 3 to 5 minutes for the radiator to completely drain.

Is It Bad to Have Air in an Auto Coolant System? آیا وجود هوا در سیستم خنک کننده مشکل ساز است ؟

بله وجود هوا در سیستم خنک کننده می تواند دردسر ساز شود .اگر نشتی کوچکی در سیستم خنک کننده وجود داشته باشد هوا وارد آن می شود و می تواند رادیاتور را از مدار خنک کردن خارج کند. وجود هوا می تواند باعث گرم شدن بیش از ماشین شود چون گاهی آب رادیاتور کافی در ماشین وجود ندارد در برخی از موارد هوا در سیستم می تواند ناشی از کم شدن  سطح آب رادیاتور باشد . هنگامی که در رادیاتور باز است بگذارید ماشین کار کند تا حبابهای هوا به بالای رادیاتور بیایند و خارج شوند وقتی که هیچ حبابی خارج نشد یعنی هوا گیری شده است . ( بعضی از ماشین ها مثل 206 پیچی برای هوا گیری دارند که باید این پیج نیمه باز شود تا هوای آن خارج شده و وقتی آب بیرون زد پیچ را ببندید)

Air in a coolant system is bad, but not catastrophic. Air can enter a cooling system when there is a small leak and the radiator is topped off. Air in the system can cause overheating because there is not enough coolant in it. In some cases, air in the system can be caused by extremely low coolant levels. Topping up the radiator can help solve this problem. It is also possible to burp the system to remove the air. Letting the engine run while leaving the radiator cap off will bring air bubbles to the top of the radiator. When you no longer see any air bubbles, top off the radiator. It should now be free of air.

Are an Antifreeze Flush and a Radiator Flush the Same Thing? آیا تعویض آب رادیاتور و ضد یخ یکی هستند ؟

بله آب رادیاتور حاوی ضد یخ است و وقتی آن را تخلیه کنید ضد یخ هم تخلیه شده است باید این آب را دور بریزید و از آب و ضد یخ تازه استفاده کنید این ترکیب بر اساس توصیه سازنده صورت می گیرد در این میان شستشوی رادیاتور و بدنه موتور کار ضروری است .اگر خودتان نمی توانید این کار را انجام دهید آن را به یک فرد حرفه بسپارید هزینه آن کمتر از 100 دلار ( 400 هزار تومن ) است . ( البته در ایران دستمزد این کار 20 یا 30 تومن بیشتر نیست یعنی چیزی حدود 8 دلار ... ! از همین جا میشه فهمید که دستمزد یک فرد در آمریکا چند برابر همان فرد در ایران است و مثلا مکانیک در آمریکا 12 برابر دستمزد مکانیک در ایران است )

Antifreeze flush and a radiator flush are the same thing. Flushing your radiator is a good idea. It cleans out the old antifreeze as well as dirt and grime that have built up in the system. It should be done on a regular basis, as per the manufacturer recommendations. Check your owners manual for the maintenance schedule. If you are comfortable working on your own vehicle, a radiator flush is a pretty straightforward procedure. If you are not comfortable doing the work, having it done by a professional is fairly inexpensive. You should be able to get it done for less than $100.

What is the Average Cost for a Radiator Replacement? هزینه متوسط تعویض آب رادیاتور چقدر می شود

هزینه تعویض آب رادیاتور بستگی به نوع وسیله شما و مدل آن دارد . بطور متوسط باید بودجه ای بین 350 تا 600 دلار برای این کار در نظر بگیرید (یک میلیون 400 هزار تومن تا 2 میلیون 400 هزار تومن !) برای تعویض کامل آب رادیاتور سواری صرف می شود . اگر از ماشین های شاسی بلند استفاده می کنید SUV یا  پیکاپ های بزرگ دارید. این هزینه به 500 تا 900 دلار هم می رسد .وقتی ماشین را برای تعویض آب رادیاتور می دهید اطمینان حاصل کنید که این مبلغ بابت دستمزد کارگر و استادکار و مایع ضد یخ و آب مقطر و در صورت نیاز تعویض جنت های آن هم می شود.

اگر این امکان وجود دارد که خودتان این کار را انجام دهید هزینه تعویض آب رادیاتور به نصف کاهش پیدا می کند.استفاده از رادیاتور دست دوم هم می تواند باعث صرفه جویی قابل توجهی شود .

(البته این هزینه ها در آمریکاست! در ایران تعویض آب رادیاتور برای یه ماشین عادی مثه پراید یا 206 یا سمند و 405 و حتی ماشین های خارجی و گرونقیمت مثه هیوندایی و کیا بین 25 تا 50 هزار تومن هزینه دارد که شامل بطور متوسط 7  لیتر آب مقطر به قیمت 7 هزار تومن و سه لیتر ضد یخ  حدود 30 هزار تومن می شود دستمزد آنچنانی هم اینجا گرفته نمی شود !)  

A radiator replacement cost will vary depending on your vehicle type as well as the make and model of your car. On average, you should budget between $350-$600 for a complete radiator replacement on a passenger vehicle. if you are driving a SUV or a large pick up truck, the cost will probably be closer to $500-$900. When you are getting quotes, make sure the price includes not only the, but all of the labor, fresh coolant, and any hoses that needs to be replaced. If you are capable of doing the work yourself, it will more than cut the price in half. Installing a used radiator can also result in significant savings.

 

................ترجمه از محمد توکلی – 20 شهریورماه 1396 – ممکو  KHBIPC

منبع :

https://www.carsdirect.com/car-repair/how-often-should-you-replace-your-cars-radiator-fluid

 

/ 0 نظر / 5054 بازدید