تعمیر سرسیلندر و سوپاپها

تعمیر سرسیلندر و سوپاپها

Auto, Truck Cylinder Head Service
Valve Job

عوض کردن واشر سر سیلندر

 

Head Gasket Replacement with valve job: $500 up

 

 

اغلب موتورها دارای دو قسمت اصلی هستند :

بدنه موتور = بلوک موتور= engine block

سر سیلندر = cylinder head.

بدنه موتور شامل میل لنگ و پیستون می باشد . پیستون داخل سیلندر بالا و پائین می رود که بخشی از بدنه موتور می باشند . سر سیلندر در بالای سیلندر قرارگرفته و سرسیلندر بخش عمده دیگری از موتور است .

 

Most all engines have two major components: the engine block and the cylinder head. The block contains the crankshaft and the pistons. The pistons go up and down in the cylinders, which are a part of the block. The top of the cylinders is covered by the CYLINDER HEAD. This is ths other "major part" of an engine.

بجز موارد استثنایی ( که اغلب در موتورهای قدیمی وجود دارد ) سوپاپها در  بیشتر موتورها در سرسیلندر قرار دارند که به آنها موتورهایی با سوپاپهای بالاسری گفته می شود .

سوپاپهای ورودی وقتی باز می شوند مخلوط هوا وسوخت وارد سیلندر می شود و سوپاپ دود هم وقتی باز می شود امکان خروج گازهای سوخته شده را به بیرون فراهم می کند . همه موتورهای چهارمرحله ای برای هر سیلندر حداقل دو سوپاپ دارند .

برخی از موتورها برای هر سیلندر بیشتراز دو سوپاپ  دارند که این امر برای افزایش توان و راندمان موتور انجام گرفته است . خیلی از موتورهای جدید برای هر سیلندر 3 یا 4 سوپاپ دارند

Although there are exceptions, (mostly in older engines), most engines have the valves in the cylinder head. These are called "overhead valve engines." The intake valves open to admit the fuel air mixture into the cylinder. The exhaust valves open to let the exhaust gasses out. All four cycle engines have at least two valves per cylinder. Some engines have more valves per cylinder to increase power and efficiency. Many newer engines have 3 or 4 valves per cylinder.

اغلب موتورا دارای واشری هستند که بین سرسیلندر و بدنه موتور قرار دارد و به آن واشر سرسیلندر گفته می شود و این واشر وظیفه نشت بندی فشار بالایی را که در سیلندرها به هنگام کارکردن موتور بوجود می آید را بر عهده دارد . در موتورهایی که بوسیله آب خنک می شوند این واشر وظیفه نشت بندی آبی را که بین بدنه موتور و  سر سیلندر موتور  جریان دارد را هم بر عهده دارد . معمولاً یک یا چند مجرای روغن هم وجود دارد که واشر سرسیلندر وظیفه نشت بندی این روغن ها را هم بر عهده دارد . این مجاری ؛ روغن را به سوپاپها و سر سیلندر و سازوکارهای آن هدایت می کنند ( منظور همان اسبک ها و جاهایی است که باید روغنکاری شوند )

Most engines have a gasket sealing the head to the block, called the HEAD GASKET. It must seal in the extreme high pressure in the cylinder as the engine runs. On a water cooled engine it must also seal the coolant passages between the block and the head. There are also usually one or more oil passages sealed by the head gasket. These passages supply oil to the valves and valve mechanism in the head.

سر سیلندر به دو دلیل دچار مشکل می شود .

سوپاپها بعلت سوختگی یا چسبیدگی دیگر قادر به نشت بندی نیستند

و واشر سر سیلندر دچار سوختگی شده است

 

Heads give trouble in two basic ways: valves can stop sealing (burned or sticking) and head gaskets can fail.

در حالتی که سوپاپها دچار سوختگی می شوند سیلندر قادر نیست مدت زیادی به کار کردن ادامه دهد . اگر سوپاپ هوا دچار سوختگی شود هوای ورودی به سیلندر به داخل مانیفولد هوا پس زده می شود

و وقتی که سوپاپ دود دچار خرابی شده باشد کمتر قابل احساس است فقط گاهی تخلیه هایی در اگزوز صورت می گیرد هر گاه چنین وضعیتی پیش آید باید آزمایش  تراکم یا نشتی را انجام داد . که به شما نشان می دهد سوپاپهای ماشین دچار اشکال شده اند .

In the case of a burned valve, the cylinder will no longer fire. If it's a burned intake valve, the engine will backfire through the intake manifold. A burned exhaust valve is less noticeable. The exhaust sometimes will have a "putt-putt" sound to it. An old trick is to hold a dollar bill so it flaps over the exhaust pipe: if the bill gets "sucked in" every so often it can be a burned exhaust valve. A compression test or leakdown test will tell you if you have a bad valve.

بطور معمول واشر سرسیلندر در اثر گرمای زیاد دچار خرابی می شود که علتش ترکیدن جنت ( شلینگ های رابط آب موتور ) و یا خرابی واتر پمپ و داغ کردن بیش از اندازه موتور است . و نتیجه اش این می شود که  چند ماه بعد واشر سیلندر از کارآیی می افتد ولی اگر موتور بیش از اندازه گرم  شود بلافاصله واشر سرسلیندر می سوزد

Normally head gasket failure is from overheating. Often a engine will blow a hose or water pump and overheat. Several months later the head gasket will fail. Of course if you get an engine hot enough the head gasket will fail immediately.

واشر سرسیلندر عموما به دو طریق خراب می شود :

1-      نشت دادن محفظه احتراق بین سیلندرها

2-      یا نشت محفظه احتراق بداخل محفظه آب ( سیستم خنک کننده )

اگر آزمایش کمپرس دو سیلندر دارای کمپرس پائین ولی یکسان هستند و این دو سیلندر در مجاورت هم قرار دارند این نشان دهنده سوختن واشر سرسیلندر است . و واشر سرسیلندر در قسمت بین این دو سیلندر دچار سوختگی شده است .

ولی اگر حبابهای آب در رادیاتور یا مخزن پلاستیکی آن  مشاهده شد احتمالا واشر سرسیلندر در بخش بین مجاری آب خنک کننده و سیلندر دچار سوختگی شده است .

Head gaskets commonly fail in two ways: a combustion leak between two cylinders or a combustion leak into the water jacket (cooling system). If a compression test shows two cylinders with low but equal compression, and the two cylinders are next to each other, the gasket is probably blown between those cylinders. If you have bubbles blowing out of your radiator or coolant recovery tank (the plastic tank usually on the fender that has a cap saying "engine coolant" on it) the head gasket has probably failed between a cylinder and a passage in the water jacket.

تعمیر هر یک از این خرابی ها نیاز به باز کردن سر سیلندر دارد برای درست انجام دادن این کار باید سر سیلندر به کارگاه تعمیرات ماشین فرستاده شود . اگر واشرسرسیلندر دچار خرابی شده است باید تست فشار صورت گیرد تا مطمئن شوید که ترکی در ان وجود ندارد . اگر تست نتیجه مثبت داد باید به سوپاپها مشکوک شد . باید سوپاپها مجدداً  آْب بندی resurfacing شوند و نشینگاه = سیت سوپاپها هم ترمیم شود و کاملا صاف و بدون ناهمواری باشد و  وضعیت شبیه حالت نو شود .

To repair any of these problems requires removing the cylinder head. To do it right, I send the head to an auto machine shop. If the gasket is blown, I have them pressure test the head to make sure it is not cracked. If it tests good I will have them do a valve job on it while it is off. This involves resurfacing the valves and the valve seats and brings the head back to a "like new" condition. They will also resurface the head, providing a smooth surface for the new head gasket.

If a valve is burned but the head gasket was still good the pressure test is unnecessary: the head just needs the valve job.

تصویر زیر نشان دهنده  واشر سر سیلندر شورولت 350 هشت سیلندر v-8 است . این واشر سر سیلندر در قسمت بین دو سیلندر دچار سوختگی شده است . مشتری ممکن است از نداشتن قدرت شکایت داشته باشند و وقتی که آزمایش تست را روی سیلندرها انجام دادم متوجه شدم که میزان فشار سیلندرهای مجاور 60 پوند است .

سایر سیلندرها فشار کمپرسی در حدود 150 داشتند. و پمپ آب را هم سه ماه پیش تعویض کرده بودم

The pictures below show a 350 Chevrolet V-8 head and gaskets. This head gasket failed between two cylinders. The customer complained of lack of power along with pinging (spark knock) . When I checked the compression I found two adjacent cylinders with 60 pounds of compression. The other cylinders had 150 pounds of compression. Incidentally, I had put a water pump on that vehicle about 3 months before I did this work!

DON'T LET YOUR ENGINE GET HOT: WATCH YOUR GAGES AND STOP... OR ELSE!!!

http://www.econofix.com/v8head.jpg

http://www.econofix.com/v8bkdeck.jpg

 

.............ترجمه از محمد توکلی – 16 شهریورماه 1394 – ممکو

منبع :

http://www.econofix.com/head.html

 

/ 1 نظر / 273 بازدید
عشق به مردم

سلام خوبي دوست من؟ مطالب مفيدي داري به منم سر بزن نظر يادت نره!!!!!!